AHİYAN

Ahilik Kültürünü Tanıtım Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Ahilik Bibliyografyası

Ahilik Bibliyografyası

E-posta Yazdır

Ahmet Tevhid, Ankara'da Ahîler Hükümeti, Tarih-i Osmanî Encümen-i Umumî Mecmuası, İstanbul, 1332

Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, Cilt 1-2, İstanbul, 1973

Ahmed-i Yesevî, Divan-ı Hikmetten Seçmeler, (Haz: Kemal Eraslan) Ankara, 1983

Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, Ankara, 1984

Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 1982

Aksoy, Mustafa, Gezek Geleneği, "Töre Dergisi" Sayı 113, Ankara, 1980.

Alıçlı, S., Ahîliğe Dair, "Mimar Sinan Dergisi", Sayı 11-12, İstanbul, 1972.

Aşıkpaşazade, Aşık Paşaoğlu Tarihi, (çev. N. Atsız), İstanbul, 1970

Babacan, Sami, Alp-Eren ve Gazi Dervişlerin Anadolunun Türkleşmesindeki Yeri, "Millî Eğitim ve Kültür Dergisi", Sayı. 6, Ankara, 1980

Barkan, Ömer Lütfi, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler, "Vakıflar Dergisi", Sayı. 2, Ankara, 1942

Bayraktar, Mehmet Faruk, İslâm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri, İstanbul, 1984

Bayram, Mikâil, Anadolu Selçukluları Devrinde Anadolu Bacıları (Baciyan-i Rum) Örgütünün kurucusu Fatma Bacı Kimdir?, "Belleten", 1981, s.180

Bayram, Mikâil, Baba İshak Harekatının Gerçek Sebebi ve Ahî Evren ile ilgisi, "Diyanet Dergisi", 18. Cilt, s.2, Ankara, 1979

Bayram, Mikâil, Ahî Evren Kimdir?, "Türk Kültürü Dergisi", s.191, Ankara, 1978

Bayram, Mikâil, Sadr'ud-Din Konevî ile Hace Nasir'ud-Din Tusi'nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine, "Tarih Araştırmaları Dergisi", İstanbul, 1979

Bayram, Mikâil, Ahî Evren'in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti, "Tarih Enstitüsü Dergisi", s.12, İstanbul 1982

Bayram, Sadi, Ahîlik ve Loncalar, "Milli Kültür Dergisi" Cilt I., Ankara, 1977

Burgazi, Fütüvvetnâme, (Çev. A. Gölpınarlı), İ.Ü.İ.F. Mecmuası", S.1-4, İstanbul, 1954

Cahen, Cloude, Sur Les Traces Des Premiers Akhis "Köprülü Armağanı", İstanbul, 1953

Claude Farrere, Türkler'in Mânevî Gücü, (Çev: Orhan Bahaddin), Tercüman 1001 Temel Eser Serisi, İstanbul, Tarihsiz.

Çağatay, Neşet, Makaleler ve İncelemeler, Konya, 1983

Çağatay, Neşet, Ahîlik, Ankara, 1974

Çalışkan, Yaşar ve İkiz, M.Lütfi, Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahîlik, Ankara, 1993

Debbağlu, Ahmet, İslâm İktisadına Giriş, İstanbul, 1979

Demir, Galip, Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Ahilik, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 2000

Ergin, Osman Nuri, Mecelle-i Umur-u Belediye, Cilt I., İstanbul, 1337

Erken, Veysi, Bir Sivil Örgütlenme Modeli: Ahilik, SE-BA Yayınları, Ankara, 1998 (YENİ)

Gökdemir, Ayvaz, Eğitime Dair, "Ocak Dergisi", s.3, Ankara 1972

Gölpınarlı, Abdülbaki, İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İ.Ü.İ.F. Mecmuası, Cilt 11, s.1-4, İstanbul, 1950

Güllülü, Sebahattin, Sosyoloji Açısından Ahî Birlikleri, İstanbul, 1977

Gündüz, İrfan, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, İstanbul, 1984

Gürata, Mithat, Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar, Ankara, 1975

Güvenç, Bozkurt, Türk Kimliği, Ankara, 1993

Halil Ethem, Ankara Ahîlerine Ait İki Kitabe, "Tarih-i Osmani Encümeni Umumi Mecmuası", 41. Cüz, İst, 1332

Hoca Saeddin Efendi, Tacü't-Teravih, Cilt I., (çev.İ. İ. Parmaksızoğlu), İstanbul, 1974

İbn Batuta, İbn Batuta Seyehatnâmesinden Seçmeler, (İ. Parmaksızoğlu), İstanbul, 1971

İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, Cilt I., İstanbul, 1981

İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Cilt III, İstanbul, 1983 (Tercüman Yayınları)

Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul, 1977

Kazıcı, Ziya, (M. Şeker):İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1982

Keykavus, Kabusnama, (çev.Gökyay, O.Ş.), İstanbul, 1944

Köksal, Asım, İslâm Tarihi, Mekke Devri, İstanbul, 1981

Köprülü, Mehmet Fuat, Ebû İshak Kazruni ve Anadolu'da İshaki Dervişleri, "Belleten", Cilt 33, Ankara, 1969

Köprülü, Mehmet Fuat, (W. Barthold), İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara, 1963

Köprülü, Mehmet Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1976

Kutlu, Şevket, Ankara Ahîleri, "Ankara Belediye Dergisi" S.11, Ankara, 1954

Muhammed Fuat Abdulbaki, Mu'cem'ül-Müfehres, İstanbul-1980

Ocak, Ahmet Yaşar, Bahailer İsyanı, İstanbul-1980

Ocak, Ahmet Yaşar, Emirci Sultan Zaviyesi, "Tarih Enstitüsü Dergisi", İstanbul, 1978

Oral, M.Z., Ahî Ahmet Nahcivanı Vakfiyesi, "A.Ü.İ Fakültesi Dergisi", S. 3-4 Ankara, 1954

Okhan, M.A., Hacı Bayram Veli Münakaşaları Münasebetiyle, Ankara, 1950

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt II, İstanbul, 1983

Sarı, Mevlüt, Arapça-Türkçe Lugat, İstanbul-1980

Soykut, Refik Hilmi, İnsanlık Bilimi Ahîlik, Ankara, 1980

Soykut, Refik Hilmi, Orta Yol Ahîlik, Ankara, 1980

Sülemi, Tasavvufta Fütüvvet, (çev. S. Ateş) Ankara, 1977

Şahin, İlhan, Ahî Evran Vakfiyesi ve Vakıflarına Dair, "Türklük Araştırma Dergisi", S.1, İstanbul, 1985

Şapolyo, Enver Behnan, Kırşehir Büyükleri, Ankara, 1967

Şapolyo, Enver Behnan, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul, 1964

Tabakoğlu, Ahmet, Türk Çalışma Hayatında Fütüvvet ve Ahîlik Geleneği, "Kaynaklar Dergisi", İstanbul,1984

Tarim, C.H., Tarihte Kırşehri-Gülşehri, İstanbul, 1948

Tarus, İlhan, Ahîler, Ankara, 1947

Taeschner, Franz, İslâm Ortaçağında Futuvvat, İ.Ü.İ. Fak. Mec. Cilt 11, İstanbul, 1950.

Taeschner, F., İslâm'da Fütüvvet Teşkilatının Doğuşu Meselesi ve Tarihi Ana Çizgileri, "Belleten", s.142, Ankara, 1972

Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul, 1969

Turan, Osman, Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul, 1971

Turan, Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi, Cilt II, İstanbul, 1969

Uslu, Mustafa, Ahî Birlikleri ve Loncalar, "Milli Eğitim ve Kültür Dergisi", s.14, Ankara, 1982

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Cilt II, Ankara, 1975

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1967

Ülgener, Sabri F., Din ve Zihniyet, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri Ahakı, İstanbul, 1981

Yaman, Abdullah, Osmanlı Toplumunda Ticaret Zanaatın Organizasyonu, "Gerçek Dergisi", 2, Cilt. s.6, İstanbul, 1974